Site icon Slovenský reportér

Harmonogram prác na Slaneckej ceste v Košiciach – aké práce prinesie tento týždeň?

Košice: Aj tento týždeň vám prinášame aktuálny harmonogram prác, ktoré na Slaneckej ceste realizuje spoločnosť Doprastav.

Na webovej stránke https://slanecka.kosice.sk/ opäť nájdete zverejnený prehľad o tom, čo sa v daný týždeň bude na Slaneckej ceste robiť. Pozrite si ich prehľad.

Aké práce sú v pláne od 27. 3. do 2. 4. 2023?

PONDELOK – STREDA

Montáž uličných vpustí v križovatke TESCO

Príprava plochy pre žeriav na pokládku nosníkov mosta

Ochrana vysokonapäťových káblov

PONDELOK – ŠTVRTOK

Debnenie, armovanie, betonáž, oddebnenie priečnikov mosta

PONDELOK – PIATOK

Búranie betónov regulácie Myslavského potoka

Budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Dneperská, Ladožská, Rovníková, Raketová

Výkop ryhy pre optický kábel informačného systému

Budovanie cestnej kanalizácie a napájanie uličných vpustí

Výkop ryhy pre nízkonapäťovú prípojku v križovatke Ladožská

Budovanie pätiek pre verejné osvetlenie

Preložka trolejového vedenia

Ochrana plynovodu v križovatke Čingovská

Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty

PONDELOK – NEDEĽA

Pokládka geokompozitu, geomreže a sypanie štrkodrvy

Budovanie drenáže podložia

Podkladný betón a montáž štrbinových žľabov

UTOROK – ŠTVRTOK

Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom

Zdroj: Košice – Mesto Košice, NN

Exit mobile version