Site icon Slovenský reportér

NR SR: Správu komisárky pre deti poslanci odmietli, hovorí aj o šikane zo strany učiteľov

Bratislava 24. marca (TASR)

V správe o činnosti sa komisárka pre deti venovala okrem iného dôsledkom pandémie a s ňou súvisiacich opatrení na práva dieťaťa. Konštatuje, že v roku 2021 vybavovala asi 1560 podnetov, z toho nových písomne alebo osobne podaných bolo 317 a prenesených z predchádzajúcich rokov 343. Pri prenesených ide podľa správy o podnety, ktoré „nebolo možné najmä z dôvodov prebiehajúcich konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy či inými inštitúciami uzatvoriť v predchádzajúcich rokoch, resp. boli obnovené“. Poslanci Národnej rady (NR) SR však túto správu odmietli.
      

Opatreniami k porušovaniu práva na vzdelávanie

Zaznamenala tiež približne 900 telefonických podnetov v súvislosti s nosením rúšok u detí v základných a materských školách i požiadavkami školy na preukazovanie sa negatívnym testom detí a podobne. Hovorí aj o hromadných podnetoch, týkajúcich sa epidemiologických opatrení a negatívnych dôsledkov prerušenia prezenčného vyučovania detí, či výhrad voči ich očkovaniu proti ochoreniu COVID-19. V tejto oblasti uvádza 35 návrhov na nápravu.
      

„Aplikácia viacerých opatrení zameraných na podmieňovanie vstupu do školy a účasti na prezenčnej výučbe v školách vedie k ohrozovaniu, resp. aj k porušovaniu práva na vzdelávanie značného množstva detí, ktoré je garantované bez ďalších podmienok ústavou a rovnako Dohovorom,“ skonštatovala. Podčiarkla potrebu zohľadňovať vplyvy opatrení na deti už pred ich prijímaním.
      

Ide hlavne o duševné zdravie detí

Za naliehavé považuje riešiť oblasť duševného zdravia detí. Alarmujúci nedostatok vidí v tom, že náležitej liečby sa nedostane značnému počtu detí, ktorých zdravotný stav vyžaduje liečbu pedopsychiatrom, neraz spojenú s potrebnou hospitalizáciou. Kritizuje dlhé čakacie lehoty. Podotkla, že doteraz sa nerealizovalo 36 jej návrhov prostriedkov nápravy z minulých rokov a v správe predkladá ďalších 13.
      

Nárast šikany na školách aj zo strany učiteľov

Komisárka upozornila aj na nárast šikany detí. „Mnohé deti počas zatvorených škôl mali bez dozoru rodičov viac príležitostí vystaviť sa kyberšikane, alebo ju aj priamo realizovať. Zároveň boli mnohé deti po návrate do školy vystavené šikane zo strany učiteľov. Niektorí učitelia namiesto vyrovnávacích opatrení sústavne, takmer denne skúšali žiakov, žiaci, ktorí nezvládli učivo online, boli zo strany niektorých učiteľov vystavení posmechu, ponižovaniu a zlým známkam,“ uviedla.
      

Rodinnoprávne problémy

V správe hovorí aj o podnetoch, týkajúcich sa rodinnoprávnych problémov pri zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti po rozvode, či práv dieťaťa na stretávanie sa s oboma rodičmi. Venovala sa aj aktivitám na ochranu práva dieťaťa na vzdelanie pri nedostatku kapacít v materských školách i aktivitám na dodržiavanie práva dieťaťa na sociálnu starostlivosť v súvislosti s neriešením problému detí trpiacich výraznými poruchami správania.

Exit mobile version