1000

Nerob ojeby bo budes platit pokuty!!!!!!!

Najväčšia sieť online reportérov na Slovensku

Enviro

Verejná diskusia v Rovinke otvorila tému zhoršeného stavu kvality vody na Žitnom ostrove

6 Minút čítania

17.6.2022, Bratislava / Rovinka

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa v sobotu 4. júna v obci Rovinka pri Bratislave uskutočnila verejná diskusia na tému (čistá) voda na Žitnom ostrove, ktorej kvalitu v tejto významnej vodohospodárskej oblasti dlhodobo zhoršuje priemyselná a poľnohospodárska činnosť, rozmáhajúca sa výstavba, environmentálne záťaže, a to najmä toxická skládka vo Vrakuni a vplyv Istrochemu. Najväčší priestor na diskusii bol venovaný monitoringu kvality podzemných vôd v podaní Andrei Ľuptákovej a Jany Döményovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Pozvanie do diskusie prijali generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo, environmentalistka Tamara Stohlová a starosta Rovinky Milan Kubeš. Nechýbali ani miestni obyvatelia, zástupcovia samospráv z okolia Rovinky a mestských častí Bratislavy.

„Vodu z individuálnych studní v danej oblasti považujeme za dlhodobo nevhodnú na pitné účely, varenie/prípravu stravy i osobnú hygienu, resp. z hľadiska uplatnenia princípu predbežnej opatrnosti aj za zdravotne rizikovú. Túto vodu odporúčame využívať iba na polievanie okrasných rastlín resp. zeleninu konzumovať‘ iba pri polievaní vodou z verejného vodovodu.“

RÚVZ Bratislava

Ochrana podzemných vôd by mala byť našim prvoradým záujmom

Verejnú diskusiu v Rovinke zorganizovala, aj na podnet občanov, predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku Veronika Basta, ktorá je zároveň poslankyňou obecného zastupiteľstva v Rovinke. „Kvalita vody, ktorú pijeme a používame, je existenčná téma. Zásobovanie pitnou vodou u nás je až na 80 percent zabezpečené práve zo zdrojov podzemných vôd. Ochrana týchto zdrojov by preto mala byť našim prvoradým záujmom. Potrebujeme sa spájať, aby sme otvárali témy, ktoré majú byť našou spoločnou prioritou, „ povedala Veronika Basta, ktorá do verejnej diskusie prizvala aj zástupcov okolitých obcí a mestských častí Bratislavy.

Žitný ostrov je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe a je zaradený medzi chránené vodohospodárske oblasti (CHVO). „Nachádzame sa v jednom veľmi významnom a cennom území, ktorým je chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov, kde sa prirodzeným spôsobom tvoria zásoby podzemnej vody. Je to unikát v strednej Európe, vzhľadom aj na klimatickú zmenu, ktorá začína ovplyvňovať život na Slovensku, “ uviedla Basta.

Každá obec má povinnosť informovať obyvateľov, ak kvalita pitnej a úžitkovej vody bude predstavovať riziko ohrozenia zdravia. Obec Rovinka je v tomto smere príkladom a tiež inšpiráciou pre ďalšie samosprávy. „Naša samospráva sa téme voda intenzívne venuje. Výsledky rozborov aj s príslušnými odporúčaniami zo stránky Úradu verejného zdravotníctva sú zverejnené na webovej stránke obce Rovinka. Našich obyvateľov môžem ubezpečiť, že pitná voda z vodovodu v Rovinke je pod pravidelnou kontrolou BVS a je bezpečná,“ potvrdila Basta.

Nie všade je voda vhodná na kúpanie

S príchodom horúcich letných dní mnohí ľudia vyhľadávajú vodné plochy, kde si môžu zaplávať a osviežiť sa. Nie všade je však voda vhodná na kúpanie. „Nad rámec svojich kompetencií robíme rozbory studňovej vody ako aj rozbory povrchovej vody v jazerách,“ informovala účastníkov verejnej diskusie Veronika Basta a zároveň doplnila, že rozbory vody v jazerách, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Rovinka, nie sú najčistejšie. Jedná sa o jazerá Štrčka a Veľké Košariská. „Bohužiaľ sa potvrdilo fekálne znečistenie. Nejedná sa o veľmi vysoké hodnoty, ale predsa,“ dodala Basta.

Kontrolu kvality vody na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou zabezpečujú miestne príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). RÚVZ poskytuje na svojej webovej stránke aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt a ukazovateľov kvality vody. „Čo môžeme urobiť my, ak zistíme, že hrozí znečistenie vôd? Bez meškania je potrebné kontaktovať Slovenskú inšpekciu ŽP,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo.

Voda zo studní predstavuje zdravotné riziká

V podzemnej vode v Rovinke bola odborným rozborom vody v roku 2020 zistená prekročená limitná hodnota látky vinylchlorid, nazývaný aj chlóretén. V Súhrnnej informácii o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 sa uvádza, že táto jedovatá látka sa dostáva do ovzdušia a aj do vody vylúhovaním zo skládok odpadu a z priemyselných zdrojov. V organizme sa metabolizuje na chlóretylénoxid , ktorý sa rýchlo mení na chlóracetaldehyd , a viaže sa na DNA. Je zodpovedný za karcinogenitu u človeka i zvierat.

V rokoch 2010 a 2011 sa v obci Kvetoslavov potvrdila v studňovej vode prítomnosť nebezpečného Atrazínu, ktorého zvýšené dávky majú negatívny vplyv najmä na mužskú reprodukčnú schopnosť. Atrazín je herbicíd – pesticíd, ktorý bol v minulosti používaný na ničenie buriny v porastoch kukurice, chmeľu, trstinového cukru, broskýň aj v lesníctve. Aj keď jeho používanie bolo zastavené v krajinách EÚ v roku 2005, doteraz sa aplikuje v krajinách mimo EÚ. „Už niekoľko rokov je na Slovensku zakázané používať Atrazín, napriek tomu sa v podzemných vodách stále objavuje. Zvýšené hodnoty Atrazínu boli namerané aj v Rovinke (2009, 2017) a v obci Malinovo (2014),“ uviedla Andrea Ľuptáková zo SHMÚ.

Čo sa týka studňovej vody v danej oblasti, tak tú považuje RÚVZ Bratislava vo svojom stanovisku z augusta 2021 za dlhodobo nevhodnú na pitné účely, na varenie a prípravu stravy a tiež na osobnú hygienu. Táto voda je považovaná za zdravotne rizikovú. Záhradky sa odporúčajú polievať vodou z verejného vodovodu. Uvádza sa v Stanovisku RÚVZ Bratislava k rozborom vôd.

Napriek kvalite podzemných vôd nachádzajúcich sa na Žitnom ostrove, sa nejedná o pitnú vodu v zmysle platnej legislatívy. Podzemná voda musí byť pred použitím na ľudskú spotrebu upravovaná tak, aby spĺňala všetky požadované parametre kvality. Pri monitorovaní kvality podzemných vôd sa nesledujú všetky kvalitatívne ukazovatele. Pri používaní podzemných vôd na pokrytie spotreby domácnosti tak koná každá osoba na vlastnú zodpovednosť.

Na Slovensku sa v súčasnosti môžu používať len autorizované prípravky na ochranu rastlín, ktoré prechádzajú určitým procesom posudzovania rizík na človeka a na životné prostredie, aby environmentálne riziká boli minimálne. Koordináciu posudzovania rizík zastrešuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia a Slovenský hydrometeorologický ústav.

Toxická skládka vo Vrakuni a Istrochem – hrozba pre zdravie ľudí

Diskusie v Rovinke sa zúčastnila aj občianska aktivistka a environmentalistka hnutia Progresívne Slovensko Tamara Stohlová, ktorá poukázala na vážnosť situácie ohľadom toxickej skládky Chemických závodov vo Vrakuni. „Čo sa týka vrakuňskej skládky, ja si myslím, že tá najakútnejšia priorita je zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľov, čo nie je dostatočné z pozície štátu. Keď sa zistí znečistenie studňovej vody, informačná kampaň nie je v súčasnosti dostatočná. Riešením je, zabrániť ohrozeniu zdravia cez dôsledné a pravidelné informovanie obyvateľov, „ povedala Stohlová.

Stohlová neobišla ani tému bratislavskej spoločnosti Istrochem, v okolí ktorej sa v studňovej vode dlhodobo objavujú zvýšené hodnoty mimoriadne škodlivých látok. „Keď ľuďom povieme, že nemajú používať studňovú vodu, ale majú svoje záhrady polievať pitnou vodou, no kto to bude robiť, keď pitná voda stojí peniaze?! Vyzývali sme aj Istrochem, aj štát a samosprávy, aby sa spojili a dali ľuďom alternatívu. Ak takú alternatívu nemajú, tak pravdepodobne nebudú dodržiavať takéto odporúčanie. Som presvedčená, že táto situácia sa musí riešiť. Tých príležitosti už bolo v minulosti dosť a včera bolo neskoro, zdôraznila Stohlová.

Zdroj: Slovenský reportér, rovinka.sk, voda-portal.sk, uvzsr.sk, wikipedia, SHMÚ

Súvisiace príspevky
Enviro

V súčasnosti sa dá 80 percent komunálneho odpadu veľmi dobre recyklovať

2 Minút čítania
      Bratislava 25. marca (TASR) – V súčasnosti sa dá 80 percent komunálneho odpadu veľmi dobre recyklovať. Celkové náklady na recykláciu sú často…
BratislavaBratislavský krajEnviro

Zoo Bratislava otvára 63. sezónu, pre návštevníkov je pripravený program

1 Minút čítania
Bratislava 25. marca (TASR) – Deň plný aktivít čaká všetkých, ktorí prídu v sobotu do zoologickej záhrady v Bratislave. Pri príležitosti otvorenia…
Enviro

MŽP SR: K aktivitám Hodiny Zeme vyzýva ministerstvá i bežnú verejnosť

1 Minút čítania
      Bratislava 24. marca (TASR) – K celosvetovej iniciatíve Hodina Zeme sa pripája aj Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Envirorezort zároveň vyzval aj…